bydlení

Czech med cross z.s.

Chráněné bydlení Sluníčko

Omlouváme se za nedostatečné informace, stránky se upravují :-)

 

Žádost o ubytovací službu:

Žádost Chráněné bydlení

Průvodce uživatele CHB Sluníčko:

Průvodce uživatele CHB Sluníčko

Etický kodex

Kontaktní osoba:

vedoucí Chráněného bydlení p. Simona Šmídová

tel: +420 606 174 318

email: smidova@cmcross.org

http://www.cmcross.org/chranene-bydleni/

 

 

Stále máme volná místa v Chráněném bydlení Sluníčko v Hradci králové pro muže i ženy.  Tak nás neváhejte kontaktovat, vše domluvíme a zařídíme. Můžete se přijet kdykoli podívat, popovídat si, seznámit se, jste vítáni. Máme tu velice vstřícný kolektiv a klienty. Těšíme se na Vás. :-)

 

Služba Chráněné bydlení Sluníčko byla registrována dne 1. 12. 2017 dle §51 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006 v platném znění. Chráněné bydlení je pobytová služba.

 

Poskytujeme sociální služby formou Chráněného bydlení. Poskytujeme podporu, pomoc a bydlení lidem s mentálním, duševním, smyslovým nebo kombinovaným postižením, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby. Chráněné bydlení má pomoci takto handicapovaným lidem žít svobodným, samostatným a zodpovědným životem za podpory týmu sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách a dalších profesionálů z edukativních či terapeutických oblastí. Chráněné bydlení umožňuje žít zdravotně postiženým osobám v přirozeném prostředí ,,rodiny".

 

Uživatelé jsou do chráněného bydlení přijímáni na základě žádosti zájemce. V průběhu přijímacího řízení respektujeme individuální potřeby žadatele a každou žádost posuzujeme s přihlédnutím k jeho osobnosti a situaci, ve které se ocitá. Pokud nejsou žádné okolnosti, které by bránily přijetí do služby chráněného bydlení, je se zájemcem uzavřena ,,Smlouva" o poskytování služeb sociální péče. Při zahájení poskytování služby je uživatel seznámen se zaměstnanci a bude mu přidělen klíčový pracovník, který s uživatelem sestavuje individuální plán péče.

 

Cílová skupina služby:

 • věková kategorie 18 – 64 let
 • osoby s mentálním postižením 
 • osoby s kombinovaným postižením 
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby se zrakovým postižením

 

Základní činnosti zajišťované v rámci služby:

1.  Poskytování stravy - asistent pomáhá při sestavování jídelníčku, při nákupech a uložení potravin, při přípravě stravy, při dodržování pitného režimu atd.

2.  Poskytnutí ubytování - chceme, aby se klienti cítili jako doma, v případě potřeby pomůžeme při praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení. Pokoje jsou vybaveny základním nábytkem, po předchozí domluvě si obyvatel může pokoj dovybavit, případně i vybavit vlastním nábytkem.

3.  Pomoc s chodem domácnosti - pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti, pomoc při údržbě domácích spotřebičů, podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami. Vše s pomocí asistenta.

4.  Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - klienti se účastní úklidu společných prostor - kuchyně, chodby, jídelny, sociálního zařízení, koupelny a svých pokojů, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání, podpora v oblasti partnerských vztahů, pracují s PC s připojením na internet, nabízíme možnost kolektivních akcí (výlety, návštěvy kulturních a sportovních akcí, vzdělávací exkurze

5.  Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - zajištěna podpora využívání veřejných služeb – kadeřník, pedikérka, apod., účast na společenském a kulturním dění, zajištěna nabídka rekreačních pobytů, atd. Má-li uživatel zájem o návštěvu kulturního zařízení, sportovních aktivit, nebo potřebuje doprovod k lékaři, na úřady, na procházky a výlety, zajistí mu potřebnou podporu asistent.

6.  Sociálně terapeutické činnosti - zkoušení  soběstačných činností, např. samostatného pohybu v okolí bytu, činností vedoucích k získání sociálních schopností a dovedností – např. samostatné zvládnutí nákupu, zajištění potřebných záležitostí, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.

7.  Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí - pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování svých práv a oprávněných zájmů, pomoc při vyřizování běžných záležitostí, podpora při podávání podnětu, přání, klienti mohou podat stížnost, podílí se na tvorbě individuálních plánů

8.  Pomoc při osobní hygieně - pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC.

 

Cíle Chráněného bydlení:

 • Co nejvyšší snaha o zajištění důstojného, plnohodnotného a kvalitního života uživatelů
 • Zaměření se na individuální přístup ke každému uživateli
 • Udržet, eventuálně zlepšit soběstačnost a samostatnost uživatelů
 • Podporovat a pomoci udržet stávající sociální sítě uživatelů
 • Podpořit sociální vztahy a vazby v rámci Domova a rodin klientů
 • Podporovat společenství Domova
 • Zlepšovat prostředí Domova

 

Principy Chráněného bydlení:

 • Rovnocenný přístup - Ať je to uživatel služeb, jeho opatrovník a pracovníci v sociálních službách, tak jsou všichni rovnocenní partneři a podle toho spolu jednají. Se všemi jednáme stejně.
 • Přiměřená odpovědnost – Každý člověk by měl nést svou odpovědnost za svá rozhodnutí a svůj život dle svých schopností.
 • Přiměřená podpora - Uživateli služeb poskytujeme dohodnutou podporu, která mu umožní samostatně plnohodnotně žít a v ničem ho neomezuje.
 • Přiměřené riziko – Rizikům se snažíme předcházet úpravou prostředí tak, aby nás v našem životě jejich případný výskyt co nejméně omezoval. Ale samozřejmě rizika patří do běžného života.
 • Individuální přístup – Každý klient či zdravý člověk je jiný, tak i veškerá činnost se odvíjí od požadavků a potřeb jednotlivce.
 • Respektování práv, důstojností a potřeb každého člověka – Každý máme svá práva i postižený člověk a ta by se neměla porušovat.
 • Aktivní účast klienta- Děláme veškerá rozhodnutí společně.

 

Možnost volby - kompetence

Služba podporuje uživatele v samostatném rozhodování, zachovává mu sebekontrolu nad vlastním životem. To se vztahuje jak na oblasti běžného každodenního života (co jíst, do čeho se obléci, ......), tak i na závažná životní rozhodnutí (kde a s kým bydlet, kde pracovat,…) Každý uživatel má zajištěnou možnost podpory někoho, kdo je schopen jeho zájmy tlumočit, má svého klíčového pracovníka.

 

Zásady, kterými se společnost při poskytování Chráněného bydlení řídí:

 • partnerství
 • respekt
 • individuální přístup
 • dodržování základních lidských práv a svobod
 • přijetí odpovědnosti za vlastní život
 • zapojení do života obce

 

Služba Chráněné bydlení není určena pro:

 • osoby, které nespadají do cílové skupiny uživatelů;
 • osoby, které žádají o jinou sociální službu, než kterou naše zařízení poskytuje;
 • osoby, jejichž zdravotní stav vylučuje poskytnutí pobytové sociální služby: 
  a) zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení;
  b) osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci;
  c) chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití;
 • osoby, kterým jsme vypověděli v době kratší než 6 měsíců předchozí smlouvu z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

Časový rozvrh služby:

Služba Chráněné bydlení je poskytována v tomto časovém rozsahu: ubytování - nepřetržitě, ostatní základní činnosti sociálních služeb  7.30:00 - 16:00 hodin.

 

Místo poskytované služby:

Služba je poskytována na adrese Mostecká 279, Hradec králové, 500 03.

  

Cena služby:

Cena za poskytované služby se řídí aktuálně platným ceníkem MPSV.

 

Fakultativní služby (hradí uživatel dle ceníku)

 • přeprava služebním automobilem
 • telefonické hovory

 

Kontakty:

Informace zájemcům o sociální službu podává vedoucí pracovník Chráněného bydlení, v případě, že zájemce má přání shlédnout zařízení, je mu to umožněno za doprovodu sociálního pracovníka nebo vedoucího služby.

 

 foto Dampifoto Dampi 2foto1CHB 1Foto

 

 

O nás

Působíme na celém území České republiky. Věnujeme se vzdělávání, poskytování sociálních služeb a péči o seniory a hendikepované.

Rychlé odkazy
Kontakty

© 2017 JV consulting | Designed by IT Partner